A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítványról

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítványt 1990-ben a Belügyminisztérium a francia Drome megyei önkormányzat közgyűlésével (Conseil General de la Drôme), valamint a megyeszékhely Valence (ville de Valence) városával közösen hozta létre.

Az alapító okirat szerint az alapítvány működése során, célkitűzéseit a következő formákban valósítja meg:

 • helyi és területi közigazgatás demokratikus jellegét erősítő szakmai tapasztalatcserék lebonyolítása, tanulmányok készítése, illetve ilyen jellegű kutatási tevékenységek támogatása;
 • a helyi és területi közigazgatást, különös tekintettel az önkormányzati önállóságot segítő dokumentációk és információk gyűjtése és terjesztése;
 • az önkormányzati önállóság fejlesztésére irányuló állampolgári kezdeményezések megsegítése és támogatása;
 • a helyi és területi önkormányzati szervek együttműködésének segítése;
 • az olyan helyi autonóm önkormányzati kezdeményezések támogatása, amelyek a demokrácia, a néprészvétel, valamint a helyi lakossági közélet erősítését szolgálják;
 • a központi államigazgatási, illetve annak helyi és területi szervei demokratikus jellegének erősítése, továbbá az ezzel kapcsolatos kormányzati és parlamenti munka segítése;
 • a helyi és területi önkormányzatok szakembereinek, választott képviselőinek alapképzése, illetve továbbképzése;
 • kiadói tevékenység folytatása;
 • együttműködés más, a helyi és területi közigazgatás, valamint az önkormányzatiság fejlesztését szolgáló külföldi szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal;
 • az Alapítvány által finanszírozott kutatási és szakértői tevékenység anyagainak a Országgyűlés, illetve a Kormány rendelkezésére bocsátása;
 • önkormányzati információs és dokumentációs központ létrehozása, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az önkormányzatoknak.
 • a helyi önkormányzatok által ellátott szakfeladatok típusainak és a szakmai hatásköröknek továbbfejlesztése.
 • a helyi önkormányzatok külső és belső tevékenysége erőforrásainak (személyi, pénzügyi-vagyoni, tárgyi erőforrásainak) vizsgálata és fejlesztése.
 • a helyi önkormányzatiság felügyeletét és ellenőrzését végző Alkotmánybírósági, Közigazgatási bírósági, Kormány független végrehajtó hatalmai szervek vonatkozó tevékenységével összefüggő fejlesztési igények feltárása.

Az alapítvány a 90-es években a célkitűzéseinek megfelelően jelentős szerepet játszott az újonnan létrehozott önkormányzati rendszer működőképességének támogatásában, tudományos megalapozásában és fejlesztésében. Az alapítvány a 90-es években támogatott önkormányzati képzéseket, szakmai kutatásokat, konferenciákat és az önkormányzatok ismereteit bővítő kiadványok megjelenését. Miután Magyarországon stabilizálódott a demokratikus önkormányzati rendszer a francia társalapítók már nem gyakorolták alapítói jogaikat.


A Belügyminisztérium 2015 nyarán az új PTK törvényi szabályainak megfelelően megújította az alapítványt, miközben a kitűzött célok alapvetően változatlanok maradtak. Természetesen az elmúlt évtizedek változásainak következtében a ma működő alapítvány, - figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat is - a változatlan célok mellett a mindennapi gyakorlat által felvetett kérdésekre fókuszál.

Ugyanakkor a helyi közigazgatás demokráciájának, szakmai színvonalának fejlesztése, az önkormányzati önállóság kiterjesztése jelenleg is aktuális feladat. A demokratikus helyi közigazgatás fejlesztése mindenekelőtt, a demokratikus jogállamiság, valamint a hatékonyság elvei szerinti fejlesztési kérdések vizsgálatát foglalja magába a helyi önkormányzatok témakörében.

Az alapítvány fontosnak tartja a helyi önkormányzati minták és szervezettípusok fejlesztését az önkormányzatok belső vezetésének és ügyintézésnek korszerűsítése érdekében. Az alapítvány fel kívánja karolni az önkormányzati jó gyakorlatokat, megoldásokat is.


Az alapítvány a közeljövőben kapcsolatfelvételre törekszik az önkormányzatokkal és érdekvédelmi szervezeteikkel, a közigazgatással foglalkozó civil szervezetekkel a szakmai aktivitás fejlesztése érdekében.

Az alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) között a kapcsolatépítés hosszabb ideje folyik. Az alapítvány elnöke, Dr. Verebélyi Imre az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött az Önkormányzati Kutatóintézet mellett működő Tudományos Tanács elnöke és törekszik az egyetem önkormányzati fejlesztési programjainak az alapítvány tevékenységének egyeztetésére, összehangolására. Az alapítvány értelemszerűen együttműködik az alapító Belügyminisztériummal az önkormányzatokat érintő szakmai ügyek tekintetében.

Az alapítvány és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közötti együttműködés első lépése volt, hogy az alapítvány elnöke részt vett és előadást tartott a TÖOSZ által 2016. november 17-én szervezett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Záró konferenciáján. Az alapítvány nyitott a jó gyakorlatok ügyében 2008 óta folyamatosan működő rendszerhez való csatlakozásra és részvételre a program irányító bizottságában.

Az alapítvány kuratóriuma jóváhagyta az Új Magyar Közigazgatással kötendő együttműködési megállapodást és folyóirat szakmai színvonalának tovább erősítését anyagilag is támogatja.


A hét tagú kuratórium elnöke Prof. Em. Dr. Verebélyi Imre. Tagjai: Prof. Dr. Balázs István, Bene Dániel, Kis-Fehér Katalin, dr. Zöld-Nagy Viktória, dr. Kéki Zoltán, Dicső László.

A megújított alapítvány folyamatosan bővülő tartalmú saját honlappal - www.dhkfa.hu - rendelkezik.


Az alapítvány nyitott a közigazgatásban dolgozó gyakorlati szakemberek probléma felvetéseire, kezdeményezéseire és aktivitására.

Zongor Gábor


Alapadatok

 • székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
 • számlaszám: 11711034-20084400
 • adószám:19656300-1-41

Elérhetőség

Kuratórium tagjai

Az állam-és jogtudományok kandidátusa, egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete Közigazgatás- tudományi kutatócsoportjának vezetője, valamint a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője.

Tudományos minősítését 1989-ben szerezte a „közvetett közigazgatás és autonóm struktúrák szerepe a polgári államok közigazgatásában” témakörben.

Kutatási területe az összehasonlító közigazgatás, helyi önkormányzatiság, a közigazgatási szervezeti rendszer és korszerűsítése, valamint a közszolgálati jog.

Felsőfokú tanulmányait az ELTE Állam-s Jogtudományi Karán végezte 1980-ban, posztgraduális tanulmányait 1984-85 közt a Párizsi Nemzetközi Közigazgatási Intézetben (IIAP) folytatta.

Eddigi több évtizedes szakmai pályafutása során egyaránt betöltött közigazgatási vezetői állásokat (Miniszterelnöki Hivatal, Belügyminisztérium stb.), valamint ellátott a közigazgatás terén tudományos kutatással és oktatással kapcsolatos feladatokat (Magyar Közigazgatási Intézet, Magyar Közigazgatás c. folyóirat, Szegedi és Debreceni Egyetemek Állam-és Jogtudományi Karai stb.)

1979. június 16-án született Pincehelyen. Házas, két kiskorú fiúgyermek édesanyja.

Az érettségit követően a felsőfokú tanulmányait 1998-2002 között a Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán kezdte meg, ahol nappali tagozaton vállalkozó menedzser mérnök diplomát szerezett. Ezt követően a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán 2002-2005 között levelező tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányokat, ahol közgazdászként végzett, majd 2007-2012 között a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, levelező tagozatos hallgatója volt, ahol 2012-ben kapta meg az igazgatásszervező diplomát. 2005-ben jeles eredménnyel közigazgatási szakvizsgát tett.

A mérnöki diploma megszerzését követően 2002. október 1-jén szolgáltatási ügyintézőként a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltségénél helyezkedett el, majd pénzügyi ügyintézőjeként közös megegyezéssel megválva, a jogutód Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Munkaügyi Kirendeltségétől, 2013. február 1-jével a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői megbízottja lett. Jelenlegi munkahelyére, a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalba 2014. május 1-jével áthelyezéssel került aljegyzőként, ahol 2015. február 1-jétől jegyzői munkakörben dolgozik.

1998-ben német általános C típusú (komplex), 2002-ben angol általános C típusú (komplex), majd 2005-ben angol szaknyelvi C típusú (komplex) nyelvvizsgát tett, 2006-ban teljes körű Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL) szerezett, illetve 2012-ben német szaknyelvi C típusú (komplex) nyelvvizsgát tett.


Dokumentumok

Az Alapítvány döntései

Beszámolók

2023.08.29.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriuma évente megtárgyalta és elfogadta az alapítvány egyszerűsített beszámolóit.

Szabályzatok

Alapító okirat

Egységes szerkezetben

Bejegyezve a 01-01-0001079 törvényszéki nyilvántartási szám alatt.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

Egységes szerkezetben

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Egységes szerkezetben

 

Számviteli politika és mellékletei

Egységes szerkezetben

 

Pénzkezelési szabályzat

Egységes szerkezetben