Dokumentumok

Megjelent Kecső Gábor - Tombor Csaba: A helyi adók szabályozása és joggyakorlata Magyarországon külföldi kitekintéssel - különös figyelemmel az iparűzési adóra és a helyi vagyonadók arányosságára című könyv

2020.10.18.

A kutatás során Kecső Gábor szerzőtársával, Tombor Csabával arra vállalkozott, hogy a kapcsolódó felsőbírósági gyakorlat elemzésén keresztül feldolgozza a helyi adók magyar rendszerének néhány fogós kérdését a kiemelkedő jelentőséggel bíró kúriai határozatok elemzése útján. A szerzők külföldre (a „visegrádi” államokra, valamint a német és az angol szabályozásra) is kitekintettek.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

A kiadvány elektronikus változata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet kiadásában a Tudásportálon jelent meg (https://tudasportal.uni-nke.hu).

Tovább

Szente Zoltán: Az Európai Önkormányzati Charta értelmezése az Európa Tanács gyakorlatában

2020.10.13.

A tanulmány az önkormányzatiság európai standardjait tartalmazó nemzetközi egyezmény érvényesülésének tagállami monitoringja során felmerült értelmezési kérdéseket, problémákat mutatja be elsősorban az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által működtetett monitoring mechanizmus alapján, a Független Szakértői Bizottság gyakorlatán keresztül.

A szerző egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékén, valamint tudományos tanácsadó a Jogtudományi Intézetben.

A tanulmány megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Megjelent Budai Balázs Benjámin – Agg János – Módos Mátyás – Juhász Zsolt: Okos hivatalszervezési megoldások című könyve

2020.10.05.

Az információk automatizált hasznosításának hívószava a kormányzatban az okos kormányzás, míg az önkormányzásban az okos önkormányzás, vagy köznapi nevén smart city. A smart city mai interpretálásában olyan integrált és gazdaságilag fenntartható településfejlesztés, ahol a hagyományos fejlesztési elemek mellett az infokommunikációs megoldások és az aktív közösségi részvétel dominál úgy, hogy e fejlesztések során a fenntartható fejlődés (takarékos erőforrás-gazdálkodás), a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása mellett érvényesüljön, egy magas(abb) életminőséget célozva. Az okos városok tartalmának és elvárás-halmazának kutatása nem új keletű, azonban a városvezetés szervezetrendszerének „smart”-osítása hazánkban kiaknázatlan kutatási terület. Azaz nem csupán a város külső kapcsolódásait, infrastruktúráját kell kutatni és fejleszteni, hanem annak központi elemét, a városvezetés, városirányítás önkormányzati feladat-ellátásának infrastruktúráját. Ezt célozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Önkormányzati Kutatóintézetében KÖFOP-2.1.2-VEKOP-16-2016-00001 projektszámon futó „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt 6. alprojektje. Ennek egyik alprogramja a „Feladatrendszerek és közszolgáltatások alprogram”, mely 2017 ősze és 2018 ősze között vizsgálta egyrészt az önként vállalt önkormányzati feladattípusokat, azok vállalási jellemzőit, tartalmát és feltételrendszerét, másrészt e-önkormányzati eszközök néhány kiemelt alkalmazási területét. Tette ezt azzal a céllal, hogy az okos városok eddig tárgyalt tartalmát bővítse, kifejezetten az okos hivatali működés érdekében. Jelen kötet e kutatások gyakorlat-orientált eredményeinek gyűjteménye.

A kiadvány nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

Tovább

Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években

2019.10.13.

Megjelent a Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című tanulmánykötet.

A kiadvány célja, hogy a "2010 utáni kormányváltás óta eltelt időszak községi közpolitikai, közigazgatási jelenségeinek és történéseinek legfontosabb elemeit ismertesse, értékelje. Ezért is kapta a tanulmánykötet a „Kényszerpályák és lehetőségek – A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban” összefoglaló címet.

Tovább

Dr. Koi Gyula: Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése

2019.09.30.

Megjelent a Recens angol és francia nyelvű helyi önkormányzati tárgyú forrásművek tartalmiságának annotatív ismertetése című munka.

Az írás célja, hogy a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány által lefordíttatott angol és francia nyelvű, a helyi közigazgatás átalakítását érintő írásokat közelebb hozza az annotálás, azaz az összefoglaló révén.

Tovább

dr. Árva Zsuzsanna: Utak és kitérők

2019.09.29.

Szemelvények a szabálysértési jog hazai kodifikációja köréből.

A tanulmány a szabálysértési jog rendszerváltás óta eltelt három évtizedének legfontosabb szabályozási kérdéseit és útjait mutatja be, amelyek elvezettek egyrészt a közigazgatási büntetőbíráskodás, ha nem is teljes kivezetéséhez, de klasszikus értelemben történő megszűnéséhez, miközben a jogintézmény egyes elemei más típusú közigazgatási szankcióként élnek tovább és mentik át a közigazgatási büntetőjog intézményét az önkormányzati igazgatási szankciókba.

Tovább

Új kiadvány a DHKFA gondozásában

2019.05.14.

Megjelent “A helyi önkormányzás válogatott bibliográfiája (2008-2017)”, valamint “Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok által hozott döntések tematikus és kronologikus listája (1957-1990)” című kiadvány.

A kiadvány letölthető a honlapról.

Tovább

Megjelent a Comitatus Önkormányzati Szemle Repertórium a kezdetektől máig (1991-2018) címmel

2019.04.12.

A Comitatus Önkormányzati Szemle nem „csupán” tudományos folyóirat, hanem egy több mint negyedszázada működő szellemi műhely is. A Comitatus Önkormányzati szemlét a folyóirat nevét viselő Comitatus Társadalomkutató Egyesület alapította, és az első számot 1991 júliusában a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája adta ki. A folyóirat kezdetektől vállaltan a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) a folyóirata volt, egészen 2012 év végéig. A folyóirat alapító szerkesztőbizottsági elnöke: Zongor Gábor, felelős kiadó és szerkesztő:Agg Zoltán, alapító szerkesztők: Oláh Miklós és Hudi József. Alapító szerkesztőbizottsági tagok prof Mandel Miklós, prof Nemes Nagy József, prof Pálné Kovács Ilona (2013-tól az MTA levelező tagja) és ide sorolható a fél évvel később csatlakozó prof Szilágyi István. 2013-tól a lap már nem a területi önkormányzati szövetség, hanem a Comitatus Társadalomkutató Egyesület tudományos folyóirata. Így ma Magyarországon a Comitatus az egyetlen, közhatalmi szervezetektől és önkormányzati szövetségektől független, vidéken szerkesztett országos önkormányzati szaklap. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A több mint negyedszázad alatt 225 lapszám jelent meg és a szakmai-tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott, az önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára is. Szerzőink között egyetemi oktatók, tudományosan minősített kutatók is szerepelnek. A lap a megyei indíttatása mellett mindig is felvállalta az országos önkormányzati ügyek megvitatását, a területi együttműködések, a regionalizmus, a térségfejlesztés és térségi kapcsolatok ügyét. A Comitatus kezdetben havonta (évi egy-két összevont számmal), majd 2012-ben kéthavonta, míg az utóbbi években félévente-negyedévente, összevont és különszámok formájában jelent meg, figyelemmel a rendelkezésre álló, egyre szűkülő anyagi forrásokra. 2017-ben sikerült négy alkalommal megjelenni, hála a támogatóknak. A folyóirat nyomtatott formában eljut az egyetemekre, könyvtárakba, a folyóiratot támogató önkormányzatokhoz. Az utóbbi számok fellelhetők az interneten az mrtt.hu honlapon.

Tovább

Az Ausztriai önkormányzati rendszer alapvonalai és jó gyakorlatai

2019.04.01.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány kiadásában megjelent könyv PDF formátumban.

Tovább

Marcou megemlékezés és emlékkötet

2018.01.24.

Kuratóriumunk tagja, Prof. Dr. Balázs István 2017. december 18-án Párizsban, a Sorbonne Egyetem Jogi Karán részt vett néhai Gérard Marcou professzor, a Helyi Önkormányzati Autonómia Európai Kutatócsoportjának (GRALE) 2016-ban elhunyt vezetője tiszteletére és emlékére készült tanulmánykötet (Mélange Marcou) megjelenésére tartott ünnepélyen.

Tovább

Jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtése és pályáztatása

2018.01.24.

A jó helyi önkormányzati hazai gyakorlatok gyűjtésének és pályáztatásának rendszerét megújító fejlesztési irányok felvázolása

  • Előzmények
  • A kutatás indokolása
  • A kutatás előzményei
  • A kutatás célja
  • A kutatás kiemelt területei
  • A kutatásban tervezett együttműködő partnerek
  • A kutatás várható eredményei
Tovább

Legjobb gyakorlatok a helyi önkormányzatokban

2018.01.24.

Európa Tanács, Strasbourg, 2015 április

A kiadvány az Európa Tanács Szakértői Központja a Helyi Önkormányzati Reformokért és az Európa Tanács szakértőinek - John Jackson, Cezary Trutkowski és Irfhan Mururajani - együttműködésével készült.

Tovább